ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

от Антон Андонов | 18 април 2011 | Прочитания: 2215 | Коментари: 0

Все по-често при сделките с недвижими имоти се среща използването на „специална сметка“ или т.нар. ЕСКРОУ сметка. Трябва ли такъв тип сметка да ни притеснява?

Отговорът е НЕ.

В повечето случаи ЕСКРОУ сметка при сделка с недвижим имот се използва когато Купувачът и Продавачът имат твърде различаващи се изисквания или съществено важни условия по сделката са отложени във времето.

Такъв е случаят когато имотът, предмет на сделката, е ипотекиран, а продавачът е изпаднал в просрочие поради наличие на затруднение по обслужване на кредита си. Втори случай, в който препоръчваме изполването на ЕСКРОУ сметка е, при наличие на съдебен спор за имота, но  решението на съда не е влязло още в сила, а страните желаят да подпишат предварителен договор.

Използването на ЕСКРОУ сметка на практика означава включване в сделката за покупко-продажба на трета арбитражна страна – Банка, която преди да извърши плащане от името на Купувача, следи дали договорените условия между страните са изпълнени.

Процедурата е следната: подписва се тристранен договор между Продавача, Купувача и Банката, чрез който Банката открива специалната сметка на името на една от двете страни, блокира средствата в нея и се задължава да разблокира ползването им само при ясно дефинираните в договора условия /най-често представяне на конкретно изброени документи в конкретни срокове/.

Най-важните пунктове, които трябва да присъстват в този тип договор са:

  • ЯСНО ФОРМУЛИРАНИ УСЛОВИЯ за разпореждане с блокираните пари, за да се избегнат различни тълкувания и възникване на спор между страните;
  • СРОКОВЕ за изпълнение на условията;
  • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА при неизълнение на условията в зададените срокове.
Комисионната на отделните банките за предоставената услуга варира, но е в рамките от 0,1% до 3% от размера на блокираната сума в ЕСКРОУ сметката. В тарифите на банките има минимални и максимални стойности, зависещи от сложността на сделката и от това дали клиентите са физически или юридически лица.

Дали да се използва специална сметка се преценява от юристите на страните или по преценка на Посредника в сделката.

Съветът ни е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се използва ЕСКРОУ сметка, когато е налице повишен риск за някоя от страните по сделката, но да не се прекалява в употребата на този тип сметки.

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.