Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор?

от Антон Андонов | 12 април 2011 | Прочитания: 3002 | Коментари: 0

Нотариална заверка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот не се изисква според Закона за задълженията и договорите, в който е уредена част от материята при сделките. И в практиката при подписване на договори е широко разпространено да не се прави нотариална заверка въпреки стремежа на някои клиенти, посредници и юристи да се презастраховат чрез такава заверка.

Важно е да се знае, че Нотариусът полагайки подписа си няма задължението да проверява съдържанието на договора, и дали правата и задълженията в него са равноправни за двете страни, дали в договора има недействителни клаузи и дали той ги предпазва от рискове.

Това, което нотариусът гарантира е:

  • датата на подписване на договора;
  • самоличността на лицата, подписали договора, имат представителна власт и са дееспособни;
  • гарантира, че евентуалните недобросъвестни бъдещи поравки в текстовете от договора са невъзможни;
Моето лично мнение съвпада с това на законодателя. Всички тези гореописани условия могат да се гарантират от опитните посредници и юристи. Добре е датата да се изписва цифром и словом; щателна проверка на документите за самоличност чрез специална лупа, която се закупува от МВР; всяка страница на договора се подписва от страните.

Може да се направи нотариално заверен препис на предварителният договор веднага след подписването му при нужда като таксата за заверка е по 2-4 лева на страница. За разлика при нотариална заверка на подписите в предварителния договор се заплаща такса, изчислена на база материалния интерес, посочен в него.

Единствената полза от заверката е, че може да се мине по съкратена процедура при нужда от завеждане на съдебно дело срещу неизправната страна по договора, и той служи за извънсъдебно основание за изваждане на изпълнителен лист.

Без нотариално заверен договор, но за повече време се стига до същия резултат.

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.