Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

от Антон Андонов | 4 април 2011 | Прочитания: 841 | Коментари: 0

Още от римското право законодателят отделя особено внимание на сделките с имоти, защото недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека.

Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/, Закон за собстваността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закон за наследството /ЗН/, Закон за собствеността /ЗС/ и др. – това са редицата закони и подзаконови нормативни актове, в които са уредени сделките с недвижими имоти в България.

Тъй като закупуването на недвижим имот може да продължи от няколко дни до няколко години и е сложен процес, в ЗЗД са разработени специални текстове, които уреждат материята при сделките.

Основен документ в този смисал е предварителния договор – с него Продавачът се задължава (обещава) да продаде, а Купувачът се задължава (обещава) да купи недвижим имот. Същият бива описан съвсем точно – по своя документ за собственост. В предварителния договор също така се определя продажната цена, срока за изповядване на сделката и всякакви допълнителни условия.

Като подписват предварителния договор, страните поемат ангажимент да спазват текстовете на Закона за задълженията и договорите, без значение дали те са изписани в самия договор или не.

Какво Ви дава предварителния договор? Когато той е подписан и влязъл в сила, дава на коректната страна – Купувач или Продавач възможност да поиска от съда да финализира сделката (да обяви предварителния договор за окончателен и да прехвърли собствеността), в случаите, когато другата страна е недобросъвестна или иска да се откаже от сделката или да промени договорените условия.

Прехвърлянето на собствеността от Купувача към Продавача става единствено по нотариален ред и след извършване на вписване в имотния регистър от Службата по вписвания към Агенция по вписванията. Но с подписването на Предварителен договор за покупко-продажба се прави първата и най-важна крачка по пътя на сделката с недвижим имот. Затова към подписването му трябва да се подхожда отговорно и с ясното съзнание за евентуалните последствия.

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.