Какви документи е необходимо да подготвите за продажба на жилището ви

от Даниела Зандова | 22 декември 2011 | Прочитания: 32492 | Коментари: 61

Ако сте взели решението да продадете имота си, но се чудите какви точно документи ще ви бъдат необходими – тази статия е за вас.

 

1. Документ за собственост

Преди всичко уверете се, че притежавате оригинален документ за собственост. В повечето случаи той е под формата на нотариален акт за покупко-продажба или дарение на недвижим имот, но не са редки случаите, в които документът за собственост представлява договор за доброволна делба, съдебно решение и т.н. Вие най-добре знаете по какъв начин сте станали собственик на този имот. Не се притеснявайте ако се окаже, че сте загубили оригиналния документ, може да си набавите друг със същата тежест от съответната служба по вписвания по местонахождение на имота или при нотариуса, изповядал сделката за покупката ви.

Ако сте наследили жилището, което искате да продадете, или ваш съсобственик върху имота е починал, е необходимо да извадите удостоверение за наследници за наследодателя или съсобственика ви. То се издава от служба ЕСГРАОН към съответната община или кметство по последно местожителство на починалия срещу предоставен от вас акт за смърт. Услугата в община Варна се извършва от 1 до 7 дни и струва съответно между 10 и 3 лева. Удостоверението за наследници има давност 6 месеца.

Важно е да установите семейното си положение към момента на придобиване на имота. Ако сте го закупили или са ви го прехвърлили срещу гледане и издръжка на ваше име, но сте бил семеен към този момент, имотът се води семейна имуществена общност, т.е. вашата половинка – бивша или настояща – се води съсобственик и делите поравно правата върху жилището. В тази връзка ще е необходимо да представите удостоверение за семейно положение, от което да е виден семейният ви статут към датата на придобиване. Документът се издава от съответната ЕСГРАОН общинска служба по постоянен адрес на живеене, носете само личната си карта. Цените и сроковете са същите както при удостоверението за наследници. На самата сделка носете и удостоверението ви за сключен граждански брак, както и вписано съдебно решение за развод в случай, че сте разведени и в бракоразводното решение е записано, че имотът е възложен в изключителна собственост на един от съпрузите.

Ако сте наследили апартамента, дарили са ви го, завещан ви е или сте го придобили преди да сключите брак, тогава вие сте негов изключителен собственик. Има го обаче следният тънък момент – в случай че имотът е основното ви семейно жилище и половинката ви е постоянно живееща на адреса, ще е необходимо съгласието й, за да го продадете. То се дава пред нотариус чрез попълване на Декларация за съгласие за продажба по чл. 23 от СК.

 

2. Скица и схема на недвижим имот

Това е един от задължителните документи, които собственикът при всички обстоятелства трябва да представи при сделка с недвижим имот. Ако продаваният апартамент притежава земя към него, трябва да извадите скица за идеалната част от парцела и схема на самия апартамент, в противен случай ви трябва само схема на имота. Държавната институция, която ги издава е Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Тя обслужва само териториите, за които е изработена и влязла в сила кадастрална карта. Схемата и скицата съдържат информация за поземлени имоти, самостоятелни обекти в сгради – апартаменти, магазини, гаражи, ателиета, както и за техните граници и собственици. Всеки имот получава уникален номер (идентификатор) за територията на страната. Сроковете, цените и необходимите документи за издаването им са както следва:

 

 

скица

 

3 раб. дни 30 лв. 1 раб. ден 45 лв. 4 часа 90 лв. 1.  Заявление; 

2.  Документ за собственост

3.  Документ за внесена такса.

4.  Пълномощно (при необходим.)

схема 3 раб. дни 20 лв. 1 раб. ден 30 лв. 4 часа 60 лв.
 

За да са валидни сроковете и цените, посочени по-горе, първо се уверете, че имотът ви е вписан в АГКК, тъй като не са рядкост случаите на пропуски в тази институция. Всяка скица и схема има давност 6 месеца, след което трябва или да се презавери отново в същата служба, или да се извади нова.

 

3. Данъчна оценка на имот

Това е друг задължителен документ при продажба на недвижим имот. Актуална данъчна оценка по чл. 226, ал. 1 от ДП се издава от Данъчната служба по местонахождение на имота (кметство или район). Във Варна това може да направите още на следните адреси: бул. „Сливница” №191 (сградата на Изчислителния център) и бул. „Съборни” №15 (срещу Стоматологията). Оценката важи максимум 6 месеца – дата на валидност до 30 юни, ако е издадена в първото полугодие; и до 31 декември, ако е издадена през второто полугодие.

 

физическо лице Издава се на момента, ако лицето няма 

задължения – 10 лв.

1. Документ за собственост 

 1. Молба

 2. Пълномощно (при необходимост);

юридическо лице 3 дни – 40 лв. 14 дни – 20 лв.
 

Обърнете внимание на адреса на имота, вписан в данъчната оценка. Той трябва да е идентичен с адреса по акта за собственост. Ако има разминаване ще е необходимо да изкарате удостоверение за идентичност на адреси от службата за Информационно обслужване на Община Варна. Задължително е в данъчната оценка да са вписани имената на всички съсобственици и те да са изплатили своите задължения за имота, т.е. данък сгради и такса смет, и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

 

4. Други документи

В зависимост от спецификата на съответната сделка вероятно е да бъдат изискани от вас и други документи. Така например, ако на купувача на вашето жилище ще му е необходим кредит, за да го придобие, неговата кредитираща банка ще ви предостави списък с необходимите й документи за заплащане на цената. В него освен гореспоменатите документи, може да има Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл 87, ал. 6 от ДОПК към общината. Този документ се издава от ТД на НАП на адрес в гр. Варна, бул „Осми приморски полк” 128 (срещу завод Дружба) в 7-дневен срок от постъпване на искането и е безплатно (14-дневен срок в слачай, че сте с адресна регистрация извън град Варна).

Друг документ е Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, издадено от съответна Служба по вписвания по местонахождение на имота. Таксите и сроковете са както следва: в срок до 7 работни дни – 10 лв.; в срок до 3 работни дни – 20 лв.; в срок до 8 работни часа – 50 лв. А необходимите документи са заявление по образец, документ за платена такса и копие нотариален акт;

 

5. На самата сделка

Пред самия нотариус в деня на сделка (или предварително заверени нотариално) трябва да разпишете 3 броя декларации – две Декларации за липса или наличие на данъчни задължения към държавата по чл.226, ал.1 от ДОПК и една Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които общо струват 36 лв.

 

В заключение ви препоръчваме да се захванете с ваденето на конкретните докумети, необходими за вашия имот, едва след като сте подписали предварителен договор за продажбата му. Така ще си спестите време, усилия и средства ако купувачът се окаже неблагонадежден и несериозен. Напомняме ви, че ВарнаТренд може да свърши всичко това вместо вас ако ни се доверите. Пожелаваме ви успех в начинанието!

Коментари: 61

 1. Jetson | 9 януари 2012

  Thanks for the inigsht. It brings light into the dark!

 2. евгени | 12 януари 2012

  По скоро е въпрос. Кой е нормативния акт с който са определя срока за давност от 6 месеца за удостоверението за наследници?

 3. Даниела Зандова | 12 януари 2012

  Здравейте, благодаря ви за въпроса. След консултация с нашите юристи мога да ви отговоря, че в действителност няма правен документ или нормативна уредба, с които да се регламентира конкретен срок на валидност за Удостоверение за наследници. Нотариусите обаче изискват удостоверения, издадени преди по-малко от 6 месеца.

 4. евгени | 13 януари 2012

  Благодоря Ви за отговора. За моя радост след заемане на твърда позиция по въпроса нотариуса прие за валидно удостоверение за наследници от преди 5 години.

 5. tzvete | 14 август 2012

  Направо се засмях на този нотариус:)) едва ли за наследодателя ще бъдат промемени наследствените връзки с течение на времето…

 6. Надя | 30 октомври 2012

  С брат ми наследихме къщата на родителите ни, но той почина. Може ли сега да продадем имота аз, снаха ми и племенника, или първо трябва да си разделим по 1/2 идеални части? Предварително благодаря.

 7. Антоанета | 25 февруари 2013

  Здравейте,имам не платени здравни осигуровки,ще мога ли да си продам недвижимия имот или първо трябва да ги платя.Благодаря ви педварително.

 8. Дарина Задурян | 25 февруари 2013

  Здравейте, Антоанета, Нотариусът не изисква удостоверение за липса на задължения, така че можете да продадете имота си и без да погасявате задължението. Но ако купувачите Ви купуват с кредит, ще Ви се наложи да изчистите всички задължения, тъй като банките изискват от продавачите такова удостоверение.

 9. Стефанов | 27 февруари 2013

  Изключително полезно и добре написано ! Благодаря !

 10. Николай | 16 май 2013

  Здравейте,

  Познати от Испания (собственици на апартамента), искат да проверя какви задължения имат като данък Сгради и такса смет за няколко години назад. Мога ли да проверя задълженията им без пълномощно, но с техните данни и нотариален акт за покупко-продажба?

  Благодаря,

  Николай

 11. Мира | 5 юни 2013

  Здравейте,моля за помощ Баща ми почина на 01.05.2013, с брат ми искаме да упълномощим майка ми да получава рентата на замите на баща ми ,договора за получаването на рентата е изтекъл месец преди да почине без да успеем да го подновим,може ли пилномощното което ще и направим, да се направи преди да се разделят земите помежду трима ни? Благодаря предварително!

 12. Дарина Задурян | 5 юни 2013

  Здравейте, Мира. Ще се радвам да отговоря на питането Ви, но имам нужда от уточняваща информация. Не сте оставили имейл за връзка, затова моля да се свържете с нас на office@atrend.bg

 13. Недялка Желева | 31 август 2013

  Много полезна информация, изчерпателна и ясна. Благодарим!

 14. Виолета Петрова | 19 ноември 2013

  Здравейте! Може ли с копия от скицата, удостоверение за наследници и с копие от договора за притежание на имот да се осъществи сделка? Оригиналите да си запазя. Благодаря предварително! Петрова

 15. Дарина Задурян | 19 ноември 2013

  Здравейте, госпожо Петрова! Нотариусът е длъжен да Ви задържи оригиналите. Единствено, ако в документа за собственост има и други непродадени имоти, ще Ви го върне.

 16. Любомирова | 17 декември 2013

  Здравейте, Моля да обясните,ако сте запознати,как може да се продаде имот без скица,с договор за покупко -продажба и пълномощно за прехвърляне на имота след като е възможно издаването на скица и какви гаранции могат допълнително да се дадат на купувача. Предварително ви благодаря!

 17. Ивета | 10 април 2014

  Здравейте ! Агенция за недвижими имоти има ли право да иска копие от нотариален акт преди да е подписан предварителен договор? Има ли реална опасност и негативни последици от това? БлагодарЯ?

 18. Дарина Задурян | 10 април 2014

  Здравейте, Ивета! Нормално е Агенция за недвижими имоти да поиска обикновено копие от нотариален акт в момента, в който се заема да рекламира и продава имота Ви (това е Вашата легитимация като действителен собственик). Няма никаква опасност да се злоупотреби с ксерокопие от документ за собственост. Такова може да бъде получено от архива към Имотния регистър от всеки гражданин, защото Имотният регистър е публичен и общодостъпен.

 19. Ивета | 10 април 2014

  Много Ви благодаря! Това беше важно за мен.

 20. Анонимен | 29 април 2014

  Здравейте, Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл 87, ал. 6 от ДОПК , от Варна ли се издава, в случай че имота се намира на село към друга община, но пък по местожиевеене съм от Варна? Благодаря!

 21. Дарина Задурян | 29 април 2014

  Удостоверението по чл.87, ал.6 от ДОПК се издава от ТД на НАП по Вашия постоянен адрес.

 22. Янка Петрова | 7 септември 2014

  Здравейте! През 1998г. баща ми е заверил в Общината и в Областната управа и е платил всички такси за Молба-декларация за придобиване по давност/обстоятелствена проверка/ на част от имота,в който живеем от 50 г.Скоро,след смъртта му,научаваме,че не е извадил Нотариален акт.Можем ли да използваме този документ/валиден ли е ?/,или трябва да правим нова обстоятелствена проверка за нотариален акт? Благодарим Ви предварително!

 23. Магдалена Николова | 20 октомври 2014

  Здравейте, предстои ми покупка на имот, директно от собственичката. Тя е в Канада и ще си дойде специално за сделката, но желае капаро, за да е по-сигурна, тъй като билета й е цяло състояние. Дамата държи да дадем капарото на нейна близка, която има ключ за имота и ни го показва. Въпросът ми е как да уредим документално това, за да има черно на бяло, че сме дали някаква сума. Благодаря предварително!!!

 24. Дарина Задурян | 20 октомври 2014

  Здравейте, Магдалена! Най – правилното документално оформяне е предварителният договор за покупко – продажба на имот и задължителното превеждане на капарото по сметка. Повече детайли по въпроса ще намерите в имейла, който Ви изпратихме.

 25. Янка Ганева | 9 декември 2014

  Трябва да продадем имота си при нотариус на 12 януари,поради сроковете на предварителния договор.До края на декември 2014 ще се снабдим с всички необходими документи за сключване на сделката.Кога да извадим данъчна оценка ,за да е валидна.Ако е с дата от 2014 важи до края на годината.През януари издават ли данъчни оценки .пише ,че те ще са готови от 1февруари.Какво да направим,за да сключим сделката през януари????

 26. Дарина Задурян | 9 декември 2014

  Госпожо Ганева, Както сама пишете – данъчните оценки важат в текущата календарна година. За сделка през януари 2015 г. трябва да извадите данъчна оценка след 01.01.2015 г. Имате мейл по темата в личната си поща.

 27. светла ангелова | 11 декември 2015

  Въпросът ми е следният: Продажба на апартамент на двама починали собственици. В нот.акт и схемата от АГК са посочени техните имена. В данъчната оценка като собственик е посочено името на сина им, който е единствен наследник според удостоверението за наследници. Има ли проблем да се изповяда сделката с тези документи при тези данни?

 28. Албена Мариноеа | 2 януари 2016

  Здравейте, притежавам идеална част от имот, който искам да продам. Когато реших да вадя кадастрална схема на същия ми беше отказано, тъй като сградата няма разделителна протокол. Как да постъпя по- нататък?

 29. Десислава Кирилова | 18 май 2016

  Здравейте! Искам да продам имот, разведена съм от 2013г, но в бракоразводното дело не сме делили имуществото. Жилището е закупено по време на брака и след развода съдът предоставя ползването на семейното жилище на мен и децата. Каква е процедурата и как мого да продам мота?

 30. Иван Павлов | 4 септември 2016

  Здравейте, Питането ми касае договорна ипотека по кредит. До колко е възможно лицето сключило вече такава ипотека и се е легитимирало с имена по лична карта различни от тези на които са издадени всички изискуемите документи от службите като скици, данъчна оценка и прочие /лицето е с различни имена защото е с развод/. Също така в нотариалният акт не е записано или отбелязано, че е лицето е представило удостоверение за идентичност на имената, данъчна оценка на имота, посочен е и различен чл. касаещ договора за кредит както и това, че неотбелязаната данъчна оценка в нотариалният акт е със сгрешена квадратура на описаните в нея имоти по всички документи за собственост. Колко е възможно и допустимо направата на такъв нотариален акт? Благодаря за отговора предварително!

 31. Дарина Задурян | 8 септември 2016

  Здравейте, г-н Павлов! В случай, че кредитор по тази договорна ипотека е банка, разказаното от Вас звучи странно (банките много добре си проверяват документацията и не допускат компромисни актове)… Ако имате съмнение в легитимността на нотариалния акт, Ви съветваме да се обърнете към адвокат.

 32. Десислава Димитрова | 24 октомври 2016

  Здравейте! Притежавам идеална част от имот, който искам да продам. Когато реших да извадя кадастрална скица на същия, ми бе отказано, тъй като имотът няма разделителен протокол. Как да постъпя по-нататък?

 33. Йордамка | 3 юни 2017

  Преди година прехвърлих апартамент на дъщерята чрез покупко продажба. Сега моя съпруг го е страх тя да него продаде защото живеем вътре и иска обратно апартамента.апартамента беше на мойте баба и дядо и аз купих всички дялове на наследниците и го прехврлих на детето.възможно ли е да си го върни моя съпруг

 34. Венета | 18 юни 2017

  здравейте,искам да продам имот ,когато го купувах бях семейна и нотариалния акт се води на двамата на името.при развода не сме делили пише само че жилището се предоставя за ползване на мен и детето в такъв случай мога ли да го продам или и бившия трябва да учавства в сделката

 35. Дарина Задурян | 19 юни 2017

  Здравейте, Венета! Имате отговор на личната си поща.

 36. Дарина Задурян | 19 юни 2017

  Здравйете, Йорданка! Отговорът ни е на пощата Ви.

 37. Венета | 21 юни 2017

  здравейте отново ,може ли да ми обясните какво трябва да направя за увеличаване на издръжка и за неизплащане на такава в продължение на години

 38. Дарина Задурян | 22 юни 2017

  Здравейте, Венета, Моля задайте въпроса си на адвокат – специалист в областта на семейното право.

 39. Ради | 29 юни 2017

  здравейте, с майка ми сме съсобстеници и искаме да продададем апартамента ни но тя има неплатени данъци към друг имот за нашия е платено всичко ще пречили това че тя имам не платени данъци за другия имот

 40. Дарина Задурян | 30 юни 2017

  Здравейте, Ради. Щом за имота няма дължими данъци, няма пречка имотът да се продаде. Но…ако другите задължения вече подлежат на принудително събиране, това може да се превърне в проблем.

 41. Лора | 14 ноември 2017

  Здравейте, след дълги процедури за оформяне на необходимите документи за продажва на имот и нови измервания/замервания на имота стигнахме до финалния етап, но нотариуса ни заяви че има разминаване между номера на нотариалния акт и скицата. Какво трябва да направим, къде да отидем да се коригира това разминаване? ;(

 42. Дарина Задурян | 15 ноември 2017

  Привет, Лора! Имате отговор наличната си поща. За обща информация ще кажем, че номерът на нотариалният акт се цитира в скицата и трябва да съвпада с документа за собственост. Схемата / скицата/ се преиздава с поправката, ако става дума за пропуск на служителя на кадастъра. Все пак и те са хора и грешат, затова горещо препоръчвам да си проверявате скиците, когато ги получавате! Сравнявайте площ, адрес, имена и номер на документа за собственост!

 43. ГЕРИ | 19 януари 2018

  Здравейте имам следното питане преди години купихме апартамент в кооперация исках ме да закупим и земя към апартамента но счетоводителката ни каза че няма останала земя тъй като тя е била изписала от баланса на фирмата и сега ние имаме проблем със съседи който казват че щом няма записана земя не може да паркираме колата но в същото време правят списък и разпределение за ремонт на покрив и ни записват 10,26%от дворно място което се оказва най високия процент от всички апартаменти дай те съвет какво можем да направим със съпруга ми тъй като нашата сума е най голяма а същото време се карат за паркиране

  Благодаря предварително за вашия отговор

 44. Дарина Задурян | 31 януари 2018

  Здравейте, Гери! На личната си поща получихте отговор на питането още на 22.01.2018 г.

 45. Иван Тодоров | 20 февруари 2018

  Здравейте, искам да попитам. Родителите на съпругата ми искат да ни прехвърлят жилище. Аз искам да е редовно всичко, тоест да е с покупко – продажба на мое име и на съпругата ми. За целта пред нотариуса необходимо ли е да представим документ за плащането или може само “Продавачите“ да потвърдят че има такова? Благодаря много!

 46. Ani | 20 февруари 2018

  Zdraveite iskam da popitam kakvi dukumenti 6te sa mi nujni pri prodavaneto na imota koito imame nasleden ot ba6tani koito e pocinal niesme 2 sestri I maikani naturalniq akt e izguben

 47. Дарина Задурян | 20 февруари 2018

  Здравейте, Иван, Единственият случай, в който нотариусът няма да ви поиска документ за плащането е този, в който запишете в нотариалния акт продажна цена под 10 000 лева /това е максималния праг на позволеното разплащане в брой в момента/.

 48. Дарина Задурян | 20 февруари 2018

  Здравейте, Ани, изпратихме отговор на имейла Ви. За информация на останалите интересуващи се ще кажем, че първо е необходимо актуално удостоверение за наследници, с което се отива в Служба вписвания към Агенция по вписванията по местонахождение на имота и се иска препис от нотариалния акт. Останалите документи зависят от вида на имота, от това дали купувачът ще ползва ипотечен кредит и от нотариуса по сделката.

 49. Иван Тодоров | 27 февруари 2018

  Иван Тодоров | 20 февруари 2018 Здравейте, искам да попитам. Родителите на съпругата ми искат да ни прехвърлят жилище. Аз искам да е редовно всичко, тоест да е с покупко – продажба на мое име и на съпругата ми. За целта пред нотариуса необходимо ли е да представим документ за плащането или може само “Продавачите“ да потвърдят че има такова? Благодаря много! Дарина Задурян | 20 февруари 2018 Здравейте, Иван, Единственият случай, в който нотариусът няма да ви поиска документ за плащането е този, в който запишете в нотариалния акт продажна цена под 10 000 лева /това е максималния праг на позволеното разплащане в брой в момента/.

  Здравейте отново. А няма ли да е проблем ако данъчната оценка на имота е да кажем 20000,00лв ние да впишем че е продаден за 10000,00 лв в брой?

 50. Дарина Задурян | 27 февруари 2018

  Здравейте отново, Иван. Не зная защо смятате, че “редовна” е само продажбата. Има и дарение, има и прехвърляне срещу издръжка и гледане – това са два случая, в които няма плащане. Съветвам Ви да направите консултация с адвокат, на който да споделите всички подробности около вашия случай и съответно да получите професионален съвет.

 51. В. Костова | 1 юни 2018

  Здравейте! Предстои ни закупуване на къща с двор в село. Трябва ли да искаме от собствениците документ за влизане в експлоатация? И проблем ли е, че в техния нотариален акт не са описани граничните къщи и парцели, а също няма и детайлно описание на етажите и стаите. Как да разберем законна ли е къщара? Благодаря!

 52. Дарина Задурян | 4 юни 2018

  Здравейте, г-жо Костова! Отговорът ни е изпратен на мейла Ви.

 53. Даниел Аврамов | 17 август 2018

  Здравейте! Бих искал да попитам относно продажба на апартамент в Пловдив. Продаваме апартамента си с упълномощено лице тъй като ние живеем в англия от 4 години и сага на крайна фаза на продажбата ни казват че трябва да се платят здравните осигуровки на жена ми за целият период от напускането ни на страната до сега? Въпроса е наистина ли трябва да се платят при условие че ние дори не живеем в българия или трябва да търсим правна помощ ? Благодаря предварително!

 54. Дарина Задурян | 20 август 2018

  Здравейте, г-н Аврамов. Отговорът ни е на личната Ви поща.

 55. Красимир Тодоров | 6 октомври 2018

  Здравейте , искам да питам,при покупко-продажба на половината апартамент (аз и брат ми сме собственици,и продавам моята половина на него), кой е редно да поеме разходите за оформяне на документите,данъчна оценка,кадастър, и т.н. Благодаря.

 56. Дарина Задурян | 8 октомври 2018

  Здравейте, г.н Тодоров! Няма разписани правила по отношение на това за чия сметка е изготвянето на документите при продажба на имот. И трите варианта /изцяло за продавача, изцяло за купувача, споделени/ се използват. Практиката в различните райони на България е различна. Въпрос на договорка между страните.

 57. Анонимен | 8 октомври 2018

  Благодаря Ви.

 58. Жулиета | 12 януари 2019

  Пратих скица по вайбър на агенция за недвижими имоти. Възможно ли е да се злоупотреби и да ме се продаде имота от други лица?

 59. Дарина Задурян | 14 януари 2019

  Здравейте, Жулиета, изпратихме Ви отговор на личната Ви поща.

 60. Ани | 15 януари 2019

  Здравейте, скицата колко време важе

 61. Дарина Задурян | 15 януари 2019

  Здравейте, Ани. Според Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ.бр. 83 от 2016 г.)”Издадените от АГКК/СГКК скици/схеми (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата/схемата. От собствениците на имоти не следва да се изисква представяне на „актуална“ скица/схема.

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.